گروه طراحی مدام

  • Byoshin
  • Hypnoss
  • Yakimono

وسایل اطراف ما با جزییات بسیار زیادی ما را احاطه کرده اند.

ما غذای های پر جزییات خود را در ظروف پر جزییات می خوریم و این نقطه ی تمرکز ما را تغییر می دهد.

گروه طراحی مدام شما را دعوت می کند که غذا های خود را در ظروف ساده اما با دقتی میل کنید که نقطه ی تمرکز شما را به کیفیت غذایتان بازگرداند.

Yakimono_2

نمونه کارها

محتوا محافظت می شود. عملکرد کلیک راست غیرفعال است.