گروه طراحی مدام

  • Byoshin
  • Hypnoss
  • Yakimono

به راستی تفاوتیست قابل تامل که متمایز می نماید ابژه نو را از شی صاحب گذشته. روحی که متاثر از اتفاقات پیشین پیرامون ابژه ی کارکرده در درون آن نهفته است و انرژی و تاثیری که بر پیرامون خود می گذارد. آنچه در اشیای نو یافت نمی شود.

BYOSHIN مجموعه ای از ابژه های صاحب گذشته است که بر اساس تاثیری که از اتمسفر پیشین خود گرفته اند، در اثری جدید گرد هم آمده اند تا در مکانی جدید قرار گیرند و علاوه بر پذیرفتن تاثیرات جدید، مجموعه ای از حس ها و آثار پیش از آن را که در روح خود دارند ارائه کنند.

byoshin_12

نمونه کارها

محتوا محافظت می شود. عملکرد کلیک راست غیرفعال است.