گروه طراحی مدام

  • Byoshin
  • Hypnoss
  • Yakimono

استودیوی طراحی صنعتی

تقاطع، نقطه ی شکل گیری ما شد

تقاطع یک ذهن پر از زندگی و یک ذهن کنجکاو

که در هم تنیده شدند

و مدام شدند

ذهن کنجکاو باید زندگی را به طور مدام حس کند

و زندگی باید مدام در کنجکاوی ها سپری شود

گروه طراحی مدام

Team_Worker

مجموعه ها

Byoshin

Hypnoss

Yakimono

محتوا محافظت می شود. عملکرد کلیک راست غیرفعال است.